Our Domain Here
About the Sengers Family Tree.


Please note: most of the text in the Dutch language

If translation required please use a web based translator.

I have been trying to contact the people, mentioned below,and ask for their cooperation for publishing the history of the Sengers Family. In the early days they were prepared to part with their data and, to my regret I never took op the offer. Also, I would wish that they contact me and give their opinion of these pages.

As I have not used any additional data than that was previously already published, anyone that is currently included in the Family Tree of Sengers should contact me if they wish to have the data changed in any way.

Until such time, I hope it will serve anyone who is interested in "SENGERS".

The data in the pages were typed in from the "Book" into a program made by me and it was all done for the fun of it and not for any gain in any form whatsoever. If by any change you can't read "Dutch", please ask me and I will forward a translation.
(The following was scanned in from the "Book".)
voorblad
Geachte Lezers,

Zo'n vijf jaar geleden maakte Toon Sengers, inmiddels gepensioneerd ambtenaar Burgerlijke Stand te Wamel, terloops kenbaar ook wel eens wat meer over zijn voorouders te willen weten. Dit was bij gelegenheid van een bezoek aan zijn archief voor een andere starnboom. Aangezien diezelfde Toon Senger steeds zeer welwillend zijn volle medewerking verleende bij vorige bezoeken aan "zijn Gerneentehuis", werd besloten daar tzt. eens iets aan te gaan doen. Die gelegenheid deed zich tamelijk kort daarop voor, doordat ook Mevrouw Mutter Sengers uit Oss met het onderzoek naar het verleden van diezelfde voorouders was begonnen. Uit dien hoofde werd te Wijchen het streekarchiefvoor "Maas en Waalse geslachten", de werkgroep van de historische vereniging Tweestromenland, bezocht. Daar werd van haar voornemens gehoord en zo vonden we elkaar in een vorm van samenwerking. Inmiddels "hollen" we al ruirn vier jaar achter "onze" voorouders aan en nog steeds raken we niet uitgezocht. We vragen ons zelfs af of dat ooit wel eens het geval zai zijn. Er zijn zoveel interessante bronnen te raadplegen. Helaas liggen die bronnen nogal ver uiteen, o.a. in Belgie te Hasselt, Antwerpen, Brussel etc., rnaar ook in Nederland is dat niet anders met o.a. Rotterdam, Den Haag, Maastricht, den Bosch en Arnhem. Hoeveel we in deze jaren verreisden zullen we nooit precies weten, maar het zal eerder bij de 20.000 als bij 10.000 km. liggen. Maar de resultaten zijn er inmiddels wel naar. Duizenden Sengers staan op een rijtje, onderverdeeld in zes takken. We beloofden eigenlijk veel te vlug aan de diverse familieleden, die we benaderden, dat er binnenkort een boek zou uitkomen. Dat was dus niet het geval. In onze overmoed werd er al een tijdstip genoemd. En dat viel toch wel even tegen, want het ordenen en alles wat met het samenstellen van zo'n lijvig boekwerk om de hoek komt kijken deed ons tot een nieuwe planning komen. Voor het ongemak, dat deze te vroegtijdige aankondiging enkelen van U bezorgd heeft, vragen wij welgemeend om excuus. Eigenlijk zouden we nog wel enkele jaren nodig hebben om alles verantwoord af te ronden. Dus is de publikatie van deze genealogie Sengers enigszins geforceerd tot stand gekomen. Hierdoor zijn er nogal wat hiaten gebleven, die met wat meer tijd en niet al te veel moeite opgevuld hadden kunnen worden. Ook de koppeling van een of meerdere takken van die zes was dan wellicht mogelijk gebleken. Wie weet komt er ooit nog eens een tweede uitgave en dan zien we dat vanzelf wel. Wij weten niet, hoe U persoonlijk zo'n boekwerk ziet, ons is de laatste tijd wel gebleken, dat sommigen onder U hoog-gespannen verwachtingen hebben. Er wellicht te veel van verwachten. U zult er begrip voor moeten hebben, dat wij niet uitvoerig op iedere persoon kunnen ingaan, zelfs erg beknopt zijn gebleven. Ook hebben we er geen "lees''boek van gemaakt, daarvoor ontbrak ons de tijd maar vooral ruirnte. En vergeet niet, dat wij, de samenstellers maar hobby-isten zijn, dus van huis uit geen schrijvers en ook niet historisch geschoold. Wij vragen daarom toch wel een beetje begrip voor een en ander. Wel hebben wij tenminste onze nek durven uitsteken en kunnen kritiek en kommentaar best verdragen, zeifs gebruiken, maar laat het wel positief zijn. Dat het boek geen 25 gld. kon gaan kosten, zoals eerder aangekondigd, zal U inmiddels wel duidelijk zijn geworden. In ons achterhoofd dachten wij daarbij vooral aan enkele sponsoren, die zich ooit in die richting uitlieten. Helaas, daarvan kwam dus niets. Nu is het zelfs zo, dat er enkelen argwaan kregen, na het ontvangen van de circulaire aangaande de prijs. Men vond een boek van zo'n omvang te goedkoop en dus verdacht. Wij kunnen daar best inkomen. Het had inderdaad duurder moeten zijn .... en achteraf was men best bereid meer te betalen, maar ja, gedane zaken.....
 

De medewerking, of beter gezegd, het gebrek aan medewerking van diverse familieleden heeft ook een vlottere uitgave voorkomen.

Gelukkig waren er ook uitzonderingen.

Van hen noem ik enkele namen:

Mevr. Tiny de Vlugt-Sengers uit Heiloo

De Heer F. Smulders uit St.Anthonis

De Heer Johan Biemans uit Bergeyk

De Heer Piet Sengers uit Lunteren

De Heer Sjef Sengers uit Breda

De Heer Han Goossens uit Sprang Capelle

Mevr. Margriet Schafer-Sengers uit Maasniel

De Heer Guillaume Hansen uit Tongeren (B)

Mevr. Maria Sccopybeekx-Zengers uit Mol (B)

Mevr. Toos van Straten-Sengers uit Oosterhout Nbr.

De Heer Hans Klopper uit Nijmegen

De Heer Leon Ghislain-Lowie uit Maasmechelen (B) (in bijzondere mate)

De Heer Paul van Mook uit Gellicum (eveneens met extra dank)

En ... last but not least Bert Tobe uit Nijmegen, onze computer-deskundige en hulp in de nood. Dat zij veel aan de tot-stand-koming van dit boekwerk hebben bijgedragen, willen wij bij deze gaarne benadrukken. Namens velen, naar we mogen veronderstellen, heel veel dank voor jullie belangeloze medewerking. Ook aan de niet met name genoemden spreken wij onze welgemeende dank uit. Hun namen te vermelden zou nog eens meerdere bladzijden vullen. Zonder al deze hulp was een en ander waarschijnlijk nooit tot stand gekomen.

De samenstellers wensen U veel "lees''-genoegen en wellicht nostalgische verpozing toe.
  Het Familie wapen

wapen

Wapen In rood: gouden luiten met halsomhoog

Helmteken: een gouden gevleugelde Mercurius-hoed, getopt door 2 gouden antieke molenwieken, waartussen een gouden ploegijzer;

Dekkleden: rood gevoerd van goud.
NAAMSVERKLARING

Bij het zoeken naar onze voorouders speelde op de achtergrond natuurlijk ook de vraag naar de betekenis van onze een rol.

Ondanks dat we toch aardig ver in de tijd zijn doorgedrongen en de naam in tientallen variaties zijn tegengekomen, is een definitieve verklaring voor de naam niet gevonden. Dus over de betekenis en het ontstaan van de naam, valt met zekerheid niets te zeggen. Wel is zeker dat in het Vlaanderen van zo'n 500 jaar geleden nogal wat klankverwante woorden voorkomen, waarvan 1 of meerderen best eens met de totstandkoming van onze naam te maken kan hebben.

Een van de boeken, die de herkomst van namen behandelen, geeft voor de naam Sengers de verklaring, dat deze ontstaan zou zijn uit een beroep. De naam van het beroep zou hofzanger, minnezanger/minstreel of troubadour zijn, of beter gezegd zanger. Deze hielden zich meestal op in de buurt van kastelen en hoven. Maar ook cantor (is zanger, voorzanger of zangleraar aan een kerkelijke muziekschool zou de herkomst van de naam kunnen vormen.

Als voorbeeld moge dienen: een zekere Jaspar van den Dijck, die senger/cantor was van de Sint Servaas te Maastricht.

Hij erfde van zijn broer "het Haanengoed", een kasteel gelegen te Eigenbilzen, halverwege van Hasselt en Maastricht.

Toen hij er zijn intrek nam veranderde hij de naam Haanengoed in Zangerhei, hetgeen nog steeds de naam is van dat goed.

In hoeverre dat nu een juiste verklaring kan zijn voor onze naam, valt moeilijk te stellen. Namen ontstonden vaak in de middeleeuwen, dus een paar honderd jaar voor onze vroegste Sengersen. De taal heeft in elke streek een eigen ontwikkeling doorgemaakt vooral in de zuidelijke Nederlanden. In ons taalgebruik zit nog steeds het gezegde "een verzengende hitte". Het is afgeleid van een oud werkwoord, waarvan de betekenis is schroeien of verdrogen. Het kan op vlees en ook op hout (bv. (houts)kolenbranders) slaan. Vroeger was dat een beroep en de uitoefening daarvan meestal streekgebonden Het Kempenland ?

Waarom zou niet een van onze vroegste voorouders zo'n beroep gehad hebben? Nog zo'n kleine variant: Zenge of Senge/Singe(l)= de naam van een visnet. Het zal wel niet tot onze naam geleid hebben. Maar ... ? 0ns lijkt de meest waarschijnlijke verklaring:de hofzanger.

Nog wat losse vondsten: (zij kunnen wellicht dienen voor de naamsverklaring of voor verder genealogisch onderzoek)

In "Het Oude Nest" een genealogisch tijdschrift van de familie Sangers stond oa, in no.5 het volgende: Geert Sangers, doctor in de Theologie, ca.1490 te Groniningen wonend (in het klooster), staat te boek (Arch. Aartsbisdom Utrecht) als magister Gherardus Cantoris, alias Sangers.

Hendrick Belen Sengers man wordt genoemd in: Cathalogus vd Archieven van het Groote Voorster Gasthuis te Deventer, anno 1426 (door J. 1. van Doorninck). Daar komt nog voor (verschillend van spelling): Hendrick Sanger en Hendrick Sengher (1481 en 1501).

In Elen gelegen in Belgie (ter hoogte van Sittard) anno 1575 als plaatsaanduiding het Sengerkempke, de Sengerstraet en de Sengerheggen (uit: H. van der Weer geschiedenis van Elen).

Een ander leuke vondst was: de Sanghers hofstede (land te Wyngene). Letterlijk staat er : Van ontrent iij. linen landts ande zuutzijde vanden goede tsgros ende heet tsanghers hofstede (ca.1500). Joos Sanghers zou daarmee verband houden.

Niet lang geleden hoorden we van iemand, dat de stamboom van Vogelensang etc. is uitgezocht. De oorsprong van die naam zou gevonden moeten worden in een landgoed dat "de Vogelsang" heette. Dat "huis" zou reeds voor onze oudste Sengersen in Noord Oost Nederland gestaan hebben of nog staan. Hieruit zou ook de familie Senger /Sanger voortgekomen zijn. De nazaten zouden thans in hoofdzaak zowel in Nederland als Duitsland langs de grens wonen. Het toeval (?) wil dat er in de buurt van Hasselt ca 1300 een Heerlijkheid en kasteel Vogelsanck ligt. Heel toevallig vonden wij onze vroegste Sengers begin 1400 ook te Hasselt.

Zou dat soms ... ?This CMS License

Link to details of HGSB

Copyrights

Terms and Conditions

Disclaimer

Privacy

Terms of Use

3rd party copyright

This Component

Close this page.
If you have any questions, comments or
suggestions about these Legal Notices,
please use our
Contact Form here.